GO of foreign Tour of MOHAMMAD ARIFUZZAMAN CHOWDHURY